https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

http://h5ctbe.irud.cn

http://o5wqh5.lanwerks.com

http://gj04j0.pix-sd.com

http://dvy0yg.44matti.com

http://omukx0.medochay.com

http://azvmqx.cequabat.com

http://hgna1y.cdaibor.cn

http://huxlyb.xidi114.com

http://wegldb.optinone.com

http://yl0qiv.wnflicks.com

  > 新闻中心   > 红山塔下   > 社会纵议 > 正文

拿“核弹”耍太极,马云还真能扯

1.76补丁 但霍金提出,黑洞并不是只进不出,而是也会发出物质。

核心提示: 针对近日引发热议的太极拳和自由搏击对战,作为太极运动资深业余玩家的阿里巴巴董事局主席马云了作出了点评。

针对近日引发热议的太极拳和自由搏击对战,作为太极运动资深业余玩家的阿里巴巴董事局主席马云了作出了点评。5月4日早间,马云在其官方微博发表文章称,太极拳作为一个拳种肯定是能实战的,但真正能打的人确实不多,绝大部分人其实是练太极操。不过,他也强调,一场街斗不能说明任何问题。更何况规则不一致,根本无从谈起,“这就好像一定要拿篮球的进球数和足球的进球数相比,说足球不如篮球,这是拿鸭和鸡比。”在文中,马云还劝起了架,“在枪炮甚至导弹,核弹面前,一切武功‘同是天涯沦落人’,相煎何太急?”(5月4日 澎湃新闻网)

马云的这番“核弹论”实在令人佩服得五体投地:人说武术你说核武,马云你真能扯!地球人都知道,“外星人”马云口才了得,但从上述微博文章可以看出,马云更擅长“忽悠”,总能把人说得“云里雾里”,真不愧是“耍太极”的高手。

徐晓冬强调自己是为了“打假”才挑战传统武术的。他说:“现在假的越来越多。你看视频,一个老头老太太把一群小伙子推出去,然后就收钱,说教你神功。我是一个打假狂人,他们叫我疯子。那些假的气功大师、掌门人我全去挑战。”而他之所以首先挑战雷公太极,其中一个原因是:“雷雷这个人上过中央电视台《体验真功夫》节目,号称中国十大宗师之一。他打西瓜把里面震碎了,外面什么事没有。他把鸽子捏手里,鸽子都不敢飞,叫‘雀不飞’”。

且不论徐晓冬“挑战武林”的真实目的究竟是什么,既然武术界确实存在“假”现象,那就有“打”的必要,岂能装聋作哑,坐视不理,任由所谓武林高手、大师欺世盗名,骗人钱财?

而日前那场“太极拳师20秒被KO”的对决,更是毫不留情地戳破了太极乃至传统武术的神话泡沫,明白无误地告诉人们:太极乃至武术终究不是用来“打”的。

可是,这场比赛却让武术界空前团结起来,他们打着各种道义旗号痛斥徐晓冬“挑战武林”的做法,说到底无非是因为徐动了他们的“奶酪”。

5月1日,河南省焦作市温县陈家沟人,陈氏太极拳第十一代传人,人称“太极金刚”陈正雷在接受河南商报记者采访时提到,关于徐晓冬叫战陈氏兄弟一事,是别有用心的人,在扰乱武术市场。

陈正雷说得很直白,他最担心的是徐晓冬“扰乱武术市场”,伤及武术界的利益链。可是这有什么好担心的呢?就算他“别有用心”,既然是“打假”,就有助于“去伪存真”“清理门户”,从长远来看,不是更有利于维护武术的正统和声誉,更好地净化和规范“武术市场”吗?

这让我想起今年全国“两会”期间,马云发微博称,建议像治理酒驾一样治理假货,卖一件拘留七天,造一件入刑。虽然淘宝也有假货,但人们仍然相信马云这番“像治理酒驾一样治理假货”的建议是出于真心和公心,也更有利于维护市场秩序,从根本上维护生产者和消费者的利益,因此,“吃瓜群众”和企业界大佬纷纷表示赞同马云的主张。

可如今,面对武术打假,马云却说什么“在枪炮甚至导弹,核弹面前,一切武功‘同是天涯沦落人’,相煎何太急?”按这么说,在枪炮甚至导弹,核弹面前,一切真货假货也“同是天涯沦落人”,又何必较真,何必“像治理酒驾一样治理假货”?

如此看来,马云的“打假论”也就是说说而已,“耍太极”“和稀泥”才是其“哲学”核心。

文/李蓬国

    法律声明:新疆网转载其他媒体之稿件,意在为公众传递更多信息、服务大众,并不代表新疆网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请务必在相关作品发表之日起30日内进行,我们将在24小时内移除相关争议内容。[详细]
责任编辑:锦辉
0
 热评话题
点此进入胡杨林社区发表评论
龙锦苑六区西门 千山东道 大锥把胡同 四家子林场 耿马傣族佤族治县 西门下塘 吕家庄子 武山县 南渠乡 北蔡 七里山 草碾乡 轻院 陈官乡 任市镇 程林街南程林村西中街 上虞 丹桂公寓 三坝纳西族乡 变压器厂 前方村委会 阿克乔克兵团一六三团 南弓匠营胡同 白西社区 南壕堑镇
加盟特色早点 春光早点工程加盟 早点连锁加盟 早餐加盟排行榜 全福早餐加盟
清真早餐加盟 全球加盟网 知名早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早点加盟好项目
早餐店加盟 早点餐饮加盟 天津早点加盟车 包子早点加盟 早点加盟排行榜
早点铺加盟 书店加盟 雄州早餐怎么加盟 早点加盟哪家好 中式早餐加盟