https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

http://0jfxai.solibain.com

http://cqxvxv.horsholt.com

http://m6i6wd.shouji36.cn

http://urjiqs.cqjd.net.cn

http://510ikb.jenzin.com

http://dgiycj.1368.org.cn

http://pc5ium.qzbowen.cn

http://qivy1q.punjabigk.com

http://yvn0c6.maijidh.com.cn

http://jcosu1.ashesrip.com

天坛"刷脸"公厕厕纸用量减半 传统公厕仍现蹭纸

2018-10-19 07:21:00 北青网-北京青年报 分享
我本沉默吧 没有经过金融管理部门批准不得从事或变相从事金融业务。

 北京青年报5月1日报道,“天坛公厕免费厕纸被过度使用”,今年以来被媒体多次报道,天坛公园为了应对过度用纸的现象,3月在多个公厕安装了“人脸识别厕纸机”,取厕纸必须先“刷脸”。同时,一个人9分钟内无法在同一台厕纸机上第二次取厕纸。

 “五一”小长假游客增多的情况下“人脸识别厕纸机”使用情况如何?这种机器使用以来效果又如何?北京青年报记者对此进行了探访。

 厕纸使用量每天少了一半

 “五一”小长假天坛公园的游客比平时多了不少。公园南门附近的公共厕所内,不少游客来此如厕。男女卫生间的入口处分别安装了一台“人脸识别厕纸机”。如果需要取厕纸,游客只需站在地上的识别区内,将脸部对准机器上人脸识别的显示屏,成功识别之后,机器会缓缓“吐”出一段60厘米长的厕纸。

 一位工作人员告诉北青报记者,安装了这种“刷脸”厕纸机之后,她所在的公厕每天的卷纸使用量减少了一半以上,现在一天大概只需要10卷左右,不文明行为也少有发生。

 未安装 厕纸机的公厕仍有人“蹭”纸

 天坛公园内并不是所有公厕都安装了“刷脸”厕纸机,天坛公园东门附近、回音壁西侧、祈年殿南侧的几处公厕都还是传统的开放式卷纸筒,供游客免费取用。由于没有任何限制,“蹭”纸的行为仍然存在。

身着深色衣服的女士先后三次取厕纸

 4月29日11时左右,在回音壁西侧的公厕内,有七八名女游客在女厕门口排队。一位身着蓝色衣服,并用鸭舌帽、墨镜将自己遮挡得严严实实的中年妇女进入公厕后,先是在队尾排了一会儿队,随后便走到卷纸筒旁边抽取厕纸。“蓝衣妇女”快速划拉了四五下,一段两三米长的厕纸便取了下来,她把厕纸压成一团迅速装进了包中,完成这些动作之后,又回到了队尾排队。

 不一会儿,有十来位外国游客进入公厕内,在卷纸筒旁边等候取纸,厕所大厅内一下子变得乱哄哄的。此时,这位“蓝衣妇女”又趁乱跑到了卷纸筒旁边,用同样的手法抽取了一大截厕纸塞进了包中,装包时还不忘抬头看看四周。装好之后,她又镇定自若地回到了队尾。但不到一分钟,这位“蓝衣妇女”第三次回到卷纸筒旁边,取走了大量厕纸之后直接离开了公厕。

 北青报记者还注意到,北门的公厕将两台“刷脸”厕纸机安装在位于公共区域的洗手间内,有的游客会在两台机器上取两次厕纸。

 游客“刷脸”四次才取出纸

 北青报记者在采访中注意到,不是所有游客“刷脸”一次就能成功。一位老大爷用时大约十分钟,在两台机器上反反复复尝试了四次才成功取到厕纸。

 “刷脸”厕纸机还有一些不便之处。机器安装在厕所的墙壁上,但并没有很明显的指示,一些外地游客不知道有这个设备,也就无法第一时间取厕纸。机器安装的位置是以成年人的身高来设计的,一些儿童由于身高较矮,无法将脸部对准识别器,只能让家长抱起来“刷脸”。

 此外,由于没有任何英文提示,很多外国游客进入公厕后会忽略这个机器。北青报记者采访时看到,一位外国游客因为看不懂机器上的提示字样,戴着帽子和墨镜“刷脸”,最终没有取出厕纸。

责编:王雪纯
将军台 青山祠 海城区 小港农场管理区 廖洪刚 阿瓦提 城中南 通州国税局 黄村卫星城北环路 云龙公园西门 刘家店镇 紫竹院公园长沙市 刘家尧 中南大学 卢龙镇 陂西镇 泉塘镇 大市乡 十号大街三号路口 敦厚镇 水帘沟 港东乡 腾达雅苑 凤凰巷 双古镇
早点加盟商 健康早餐店加盟 中式早点快餐加盟 早餐加盟品牌 知名早餐加盟
早点小吃加盟网 加盟早点 早点加盟店有哪些l 特色早餐店加盟 早餐加盟费用
油条早餐加盟 山东早点加盟 连锁店加盟 早点加盟店有哪些l 湖北早点加盟
加盟早点 北京早点 清美早餐加盟 加盟早点 饮料店加盟