https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

http://z5hyly.maijidh.com.cn

http://50kzae.biryuki.com

http://hsvvx3.yizuhome.cn

http://cdz05k.cadwir.com

http://0dqtdz.punjabigk.com

http://oyud6l.ajrutes.com

http://05505x.cshappel.com

http://1yt3y8.digitawl.com

http://yqsqj8.185hetao.cn

http://l5tjkf.viralop.com

湖北频道>正文

湖北省七成上市公司净利润增长 27家增幅超50%
2018-10-19 18:44:19 来源: 湖北日报
新开奇迹私服发布网 7、辣椒如果你在感冒的时候有鼻子不通气的情况,那么为了使得自己能够呼吸通畅,可以吃些辣椒,因为辣椒中的维生素C对提高抵抗力是有好处的。

  万得资讯提供的数据显示,截至4月底,我省96家上市公司(不含两家独立B股公司)年报已全部发布,其中69家公司归属母公司股东净利润同比增长,占比为71.9%,这一比例明显高于2015年的52.9%。

  统计显示,96家公司共实现净利润268.9亿元,同比增长10.9%。其中88家公司盈利,占比为91.7%。盈利大户集中在大型企业,净利润超过5亿元的有葛洲坝、长江证券、三安广电、湖北能源、鄂武商等19家公司。葛洲坝已连续多年稳坐年报前三,公司去年净利润 33.95亿元,同比增长26.55%。

  净利润增幅超过50%的有27家公司,其中主营业务为互联网信息服务的高升控股,去年实现净利润1.1亿元,同比增长4167.70%,业绩增幅堪称惊艳,原因是收购高升科技和上海莹悦,业绩并表所致。

  创业板整体表现抢眼。我省20家创业板上市公司,18家净利润同比增长,且无一亏损。华中数控营业收入8.13亿元,净利润1332万元,同比分别增长47.6%和132%。业绩增长源于数控系统持续放量和机器人业务高速增长。去年公司机器人业务实现收入1.26亿元,同比增长272%,参与了劲胜精密智能制造试点项目(工信部2015年认定的全国46个智能制造项目之一)。

  盛世投资合伙人杨志军表示,在经济下行压力中,创业板公司表现靓丽,表明创新型企业和战略性新兴行业企业更能适应供给侧结构性改革大趋势,未来发展空间仍值得期待。

  去年我省有7家上市公司出现亏损,少于2015年的10家,其中湖北宜化亏损12.5亿元,是A股中亏损额最大的一家。公告显示,经济下行压力加大致行业需求低迷,市场竞争加剧致产品价格下滑,税收、运输等成本上市等因素,是影响鄂股业绩的主要原因。(记者林建伟)

(责任编辑: 陈剑)

此稿件为延展阅读内容,稿件来源为: 湖北日报 。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的纠错信息。

分享至手机

010070040010000000000000011114031120906699
土家畲 麻园岭 小树林大街烧锅后胡同 楚雄市 乐陵县 万虹 道镇镇 临汾 塔指加油站 中山二路 石狮市卫生院 中滩乡 改则镇 南半壁店 武平县 北石桥 虎林市 三锹乡 鸭亩寮 城郊村 霍堰中村 青云谱区 小井乡 北下街街道 海泰创新七路
加盟放心早点 早餐餐饮加盟 早点小吃加盟连锁 港式早餐加盟 哪家早点加盟好
美式早餐加盟 绿色早餐加盟 北京早点小吃加盟店 正宗早点加盟 加盟放心早点
早点来加盟 清美早餐加盟 全国连锁加盟 品牌早餐加盟 早点小吃加盟排行榜
天津早点加盟车 江苏早餐加盟 早餐店加盟 雄州早餐怎么加盟 早点加盟好项目