https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

http://mzspsf.zzttzy.cn

http://sfsgy6.stv.org.cn

http://zgicfc.185hetao.cn

http://vdgajl.yuzetieta.cn

http://iasslt.rsvpshop.com

http://e1coge.dbsvpn.com

http://g65icu.afvaart.com

http://m6j4n0.yanshuang365.com

http://45gloq.mianyangzai.com

http://xvx0mp.wjc-wish.cn

 

湖北

楚天都市报5月5日讯(记者刘闪 刘中灿)34岁的女子应聘兼职模特,向武昌中南路一家公司交了4000元宣传费后,公司迟迟没有安排工作,工作人员却称她还要减肥。

罗女士是安徽安庆人,今年来到武汉找工作。4月20日,她在58同城制作简历,并浏览招聘信息,很快有人主动跟她联系,问她愿意应聘兼职模特。罗女士身高只有1.55米,长相、皮肤也一般,她说做不了,对方解释说,公司招聘的是淘宝平面模特,她的身高正合适。

禁不住对方劝说,罗女士来到了这家位于中南路的武汉一品风尚文化传媒有限公司,面试通过后,公司一名曹姓经理称,客户需要用人时,公司要把模特的宣传材料发过去,没有经验的模特可以自费在公司拍摄。

罗女士交了4000元后,公司摄制部为她拍了四套衣服、四套造型共80个镜头,全部底片都交给了她。曹经理在微信上给她发了些模特培训资料,让她在家里练习,还叮嘱她“肚子要减下去”。回去后,罗女士满心期待接到商家活动,可公司一直没有安排。朋友说她可能被骗,4月28日,罗女士要求退款无果,选择报警,警方称这属于经济纠纷,公司同意协商处理,当天给她安排了一次广告,支付了200元报酬。

今天上午,楚天都市报记者来到位于中建广场B座12楼的一品风尚传媒公司。该公司曹经理介绍,罗女士自愿签下了《兼职艺员委托协议》,事先知道拍摄宣传材料的费用,公司也给她安排了一次拍摄广告,已送给客户选择,还给她安排了进入剧组做群演的机会,让她减肥保持身材是为了工作需要。

对此,罗女士说,宣传材料她只看到底片,公司并没有给她做真正的宣传,群演的机会也是才接到。下一步,她打算向工商部门反映。

 今天下午,罗女士告诉记者,经过协商,公司已退还了她的拍摄宣传费用。

责任编辑:魏曦相关搜索:模特 女子 应聘 宣传费 减肥

上一篇:真敢想!有人给武汉长江主轴提建议:长江上建步行桥
下一篇:湖北职称新政来了!没有外语和计算机成绩也能评职称


物华道 水工团医院 江都路欢颜里栋 学子山 京张高速公路 叶尔羌 金斗桥 秀州中学 黄桦路 西于戈庄 国营林场 头道沟 飞龙镇 石狮市市委文明办 吊井乡 上口 长乐路下客站 平海镇 措美县 刘心实村委会 芋仔坪 江苏宝应县范水镇 向阳路街道 广东东莞市黄江镇 汤泉镇
早点夜宵加盟 早点加盟店10大品牌 四川早点加盟 快餐早点加盟 清真早点加盟
早餐行业加盟 四川早点加盟 放心早点加盟 便民早点加盟 健康早餐加盟
养生早餐加盟 养生早餐加盟 美式早餐加盟 全国招商加盟 早餐小吃店加盟
品牌早餐加盟 早点餐饮加盟 杨国福麻辣烫加盟 天津早点加盟车 早餐连锁店加盟