https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

http://tlbffr.shenzhenfood.com

http://fkketz.daitojp.com

http://vu3nm8.saudicmc.com

http://t8lbqe.dhtruud.com

http://bwfuho.bandebrewing.com

http://wwuyft.haimale.com

http://st66me.hbotpn.com

http://xf6w99.dsstern.com

http://qywdb6.saudicmc.com

http://0zgtwm.zealots.cn

我已授权

注册

午评:权重领跌 沪指考验3100点支撑

2018-10-19 11:29:35 和讯股票 
我本沉默传奇私服网   此前,中国散裂中子源已经获得了一些阶段性成果。

  沪指跌破3100点关口,再次刷新本轮调整新低。沪指下跌0.68%,报收3106点;深成指下跌0.31%,报收10116点;创业板小幅上涨,报收1838点。

  从盘面上,多数板块下跌,煤炭、保险跌幅居前;题材概念板块雄安新区、奢侈品、智能电网、海水淡化微涨,其余概念均翻绿。

  沪指多日反抽5日均线未果,收盘连续三天收低,以十字形收盘,今日两市指数低开后震荡下行,表现很弱势,3100点一旦有效跌破,短期必定向下再探支撑,下方短期支撑3070附近。指标上5日均线向下压制,MACD绿柱加长,下跌动能增加,同时近期量能持续萎缩,资金出逃迹象显著。

  券商观点

  西南证券(600369,股吧)陈德表示,短期均线系统对指数的压制依然较重,加之盘中热点散乱,难以形成合力,料后市短线仍以震荡筑底为主。联讯证券陈勇认为,市场开始根据业绩来重新调整股价结构,后期业绩较好的龙头股将有较好表现。华西证券李浩强分析说,受“一带一路”峰会即将召开的消息提振,部分相关主题类个股值得关注。在当前资金已存量为主的背景下,超跌反弹、政策预期应该是投资者寻找机会的两条主线。

  中金公司认为,短期来看,由于对金融去杠杆强度升级和银行委外资金进一步回流的担忧,以及海外市场的扰动,市场震荡的格局将会继续。中金建议投资者重点关注以下三类个股。第一,关注结构性机会,优选估值合理的板块和个股,如食品饮料、医药、家电等板块;第二,关注受益于再通胀的周期性板块,如大金融、有色金属等;第三,主题方面,关注PPP相关的环保、基建、园林等相关个股。

  申万宏源(000166,股吧):市场基本上还处于存量博弈格局,没有增量资金介入。如果说最初几天,雄安概念因为无量涨停,对市场资金的要求还比较有限,那么,随着雄安概念全面开花,市场资金面就开始吃紧了。此时,又遇到了银行进一步清理委外业务,令资金面变得更为紧张。在这种情况下,股指下跌是自然的。当然,不断加强的监管对违规行为所形成的震慑,也使得部分短线投机资金选择撤离。多方面因素叠加,行情就有了比较大的回调。另外,经历了一季度的小反弹后,做多能量已经消耗了不少;长时间的存量博弈,导致市场因为财富效应匮乏而变得越来越缺乏吸引力。

>>>【十八期实盘 地下管廊大市场 “猎鹰yzw”出手青龙管业

    模拟赛16期周赛战况异常激烈,韩建河山三天两涨停 选手周赛冲入三甲

(责任编辑:李兴旺 HF015)
看全文
和讯网今天刊登了《午评:权重领跌 沪指考验3100点支撑》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

万寿寺 沙龙镇 大洛泡村 山西省 成林道嘉华里 青塘一社区 兵团一团 潘家园东路 八宝庄社区 赛尔龙乡 蔡内 宁洱镇 疏勒县 罗台 新晃 龙涧村 洞头县 刘林村 裕涌 江苏太仓市双凤镇 小马桥 海渔 唐家口二号路 电白盐场 群艺馆
早点车加盟 饮料店加盟 北京早点车加盟 加盟 早点 包子早餐加盟
特许加盟 天津早点加盟有哪些 加盟 早点 春光早点加盟 早点加盟店排行榜
早餐加盟连锁 早饭加盟 灯饰加盟 特色早餐 北京特色早点加盟
江苏早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 雄州早餐加盟电话 春光早餐工程加盟 大福来早点加盟