https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

http://6huma5.mianyangzai.com

http://6se5yv.artirka.com

http://q50qip.reachaschool.com

http://iqtthy.chrilema.com

http://khuasl.zacharybabin.com

http://wor0x0.pbpdjq.com

http://6d6ex7.hzkqjx.cn

http://k4c0vi.lycnlife.cn

http://bohl4t.hzkqjx.cn

http://5dqyxu.ngi3e.com

财经频道 > 财经要闻 > 正文

强生婴儿爽身粉致癌第四案 赔款7.6亿

新开1.76金币合击 首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长张能维告诉《生命时报》记者,由于发作痛、危害大、易复发,尿结石、胆结石和胃结石这三块小石头,困扰着几亿国人。

2018-10-1809:50  来源:新浪财经

5034

 北京时间5日早间路透社称,美国密苏里州圣路易斯巡回法院周四判决,强生公司向弗吉尼亚州一位妇女赔偿超过1.10亿美元(人民币7.6亿元),后者在使用强生的含滑石粉卫生用品四十年后身患癌症。

 这是强生因婴儿爽身粉等含滑石粉卫生用品的致癌风险而面临的约2400起法律诉讼中的最新一起,也是迄今为止被判赔偿金额最高的一起。还有很多案件正在等待圣路易斯巡回法院的审判。

 在此之前,该法院已就四起案件做出判决,其中三起案件强生总计被判赔款1.97亿美元。去年2月,该公司被判向一位患癌死亡的女受害者家庭支付7200万美元赔偿金,5月被判向另一位患癌女性支付5500万美元赔偿金,10月又被判向一位患癌女性支付7000万美元赔偿金。

 在最新这起判决中,原告声称曾在长达四十年的时间里每天使用强生的含滑石粉卫生用品,特别是婴儿爽身粉和优润佳(Shower To Shower)沐浴露,2012年被诊断出患上卵巢癌,后来癌细胞又扩散至肝部。

 此案的陪审团判决强生应负99%的责任,原告应负1%责任,并要求强生支付540万美元的补偿性损害赔偿,以及1.05亿美元的惩罚性损害赔偿。

文章关键词:强生婴儿爽身粉;赔款 责编:王永芳
5034

相关阅读 换一换

 • 高院为蒙冤者登报道歉,不丢人

  日前,安徽省高级人民法院在《亳州晚报》上刊登公告,为“亳州兴邦公司集资诈骗案”中原判有罪的邱超等19人消除影响,恢复名誉,并向他们赔礼道歉。据了解,法院以公开登报的形式向蒙冤者赔礼道歉在全国尚属首例。

 • “钉子户不超5%可强征”有违法治原则

  在涉征迁的问题上,不能轻易牺牲少数人合法权利,是个常识,这不是说鼓励个别“钉子户”狮子大开口,而是说任何强制措施都必须遵循程序正当原则。

 • 广东受灾农户将获首笔政策性水稻种植险赔款

   今年经省政府同意,省农业厅、财政厅、广东保监局印发了《广东省政策性水稻种植保险实施方案》,在全省全面铺开政策性水稻种植保险。人保财险广东省分公司、中华联合广东分公司、阳光农险广东省分公司中标承保资格,其中人保财险广东省分公司承保70%份额。截至8月27日,人保财险广东省分公司共查勘定损受灾水稻38万亩,预计赔款5000多万。

 • 邻家除草殃及树苗 冲冠一怒赔款坐牢

  法院审理后认为,被告人陈某故意非法伤害他人身体健康,致人轻伤,其行为已构成故意伤害罪。被告人陈某系投案自首并能如实供述自己的罪行,且积极赔偿被害人经济损失,取得被害人谅解,可以从轻处罚。被告人陈某能认罪、悔罪,没有再犯罪的危险,适用缓刑不致再有社会危险性,依法可判处缓刑。

 • 希腊总理称将向德国讨1620亿欧元二战赔款

  希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯8日说,纳粹德国第二次世界大战期间给希腊造成巨大损失,希腊将向德国追讨赔偿金。法新社说,希腊与德国近期因减债问题已经不睦,如今再次追讨赔偿金恐加剧关系紧张。

 • 郑州一市民被迟交房500余天 开发商被判赔2万余元

  延迟交房,开发商的理由总是很多。这回,他们可真不占理。业主的地址写得清清楚楚,开发商却偏偏公告通知交房。

 • 合肥少女被官二代毁容5年 至今仍未拿到赔款

  2月18日下午,我和周岩约好在北京朝阳区一家整形医院见面,这是她和妈妈在北京的落脚点。那天傍晚,在周岩的房间里,由于情感问题,陶汝坤将打火机油浇到她身上后点燃。新京报记者彭子洋 摄 一位叫王嫣芸的志愿者改变了周岩的生活。

 • 男子酒后驾车撞电线杆致死 酒友被判赔3.1万元

  朋友相聚喝酒,本来是一件高兴的事,但酒后不注意安全可能酿成悲剧,进而引发赔偿纠纷。4月21日,郑州市二七区人民法院判决一起因饮酒致死引发的赔偿案件,两名酒友共同赔偿死者家属3.1万元。

 • 擅用其他菜肴照片获赔偿

  日前,江苏省宜兴市人民法院审结了一起擅自使用其他饭店菜肴照片而构成侵权的案件,最终双方在法院的调解下达成和解,侵权饭店赔偿原告某餐饮公司人民币1.5万元。

 • 叔侄因家中琐事打架受伤 亲叔被拘留赔款5000元

  映象网商丘讯(记者 曾岩 通讯员 聂松 李相龙)3月18日,睢县法院审结了一起特殊的健康权纠纷,一审判决被告郭亮赔偿其侄子和孙女医疗费、护理费等各项损失共计5000余元。

 • 新闻
 • 财经
 • 汽车
 • 体育
 • 娱乐
 • 健康
 • 科技

银行头条

浦发银行专注并购金融 助力中国制造“走出去” 浦发银行专注并购金融 助力中国制造“走出去”

保险头条

中国太保荣获上海金融创新奖多个奖项

股票资讯

财经要闻

网站简介 | 招聘信息 | 会员注册 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图

Copyright ? 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved

映象网络 版权所有

黑河市 阿坝镇 樵湖岭 大科山 石各庄镇 段村镇 天景胡同 枫栖西路 头营镇 龟湖路 乌兰察布 黑牛城道富锦里 小宽镇 黄山加油站 徐胡同村村委会 近良居委会 永安堡乡 骏马峪 玉环 康莱特小区 育英学校 九龙山乡 烟市街 假日之约 小寨
品牌早餐店加盟 早点小吃加盟排行榜 河南早餐加盟 书店加盟 早点粥加盟
清真早餐加盟 早餐包子店加盟 早餐加盟哪家好 上海早餐车加盟 油条早餐加盟
早点加盟商 便民早点加盟 四川特色早点加盟 早餐工程加盟 早餐小吃店加盟
东北早餐加盟 陕西早点加盟 全球加盟网 亿家乐早餐加盟 舒心早餐加盟